бг |  en 
logo

Ценоразпис

за заплащане на контролно - изследователските дейности на ННИРФЛ

 

І. ШУМ.

1. Ниво на шум, dB(A)

Цена на измерване в една точка: 20.00 лв.
Измерванията се извършват по стандартизирани методики.

2. Дневно ниво на експозиция на шум, dB(A)

Цена на измерване за едно помещение до 60 кв.м.: 39.00 лв.
Включва измерване на нивото на шума и изчисляване на дневното ниво на експозиция на шум.

3. Средноседмично ниво на експозиция на шум(Мониторинг ), dB(A)

Цена на измерване на едно помещение/точка в околна среда:240.00 лв.
Включва измерване на нивото на шума и изчисляване на средноседмично ниво на експозиция на шум.

4. Еквивалентно ниво на шума (ниво на шум dB(A)), dB(А).

Цена на измерване в една точка/ помещение до 60 кв.м.: 39.00 лв.
Цена за измерване в магазин, ресторант, търговска зала и др.- ден, вечер, нощ – 96 лв.
Цена за извършване мониторинг на шум в жилище за 24 часа – 96,00 лева на помещение;

5. Върхово ниво на звуково налягане,dB(С).

Цена на измерване в една точка: 39.00лв.

ІI. МИКРОКЛИМАТ

1. Измерване на микроклимат по компоненти за едно помещение:

Цена на измерване по трите параметъра (Температура на въздуха, °С, скорост на движение на въздуха, m/s и относителна влажност на въздуха, %): 32.80 лв.
Измерванията за микроклимат задължително в съответствие с действащите нормативни документи се извършва в два последователни работни дни.

III. ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ.

Цена за измерване на осветеност на осветително тяло/работно място : 4.00 лв.

IV. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V.

1. Измерване импеданс на контура ‘Фаза – защитен проводник’.

Цена на измерване - до 500 точки в един обект(за всеки контакт): 0.85 лв.
Цена на измерване -  от 500 до 1000 точки (за всеки контакт): 0.75 лв.
Цена на измерване -  над 1000 точки (за всеки контакт): 0.65 лв.

2. Измерване Съпротивление на изолация.

Цена на едно измерване на четирижилен кабел: 25.00 лв.

3. Измерване Съпротивление на защитни заземителни уредби.

Цена на измерване – до 10 заземителя (за всеки заземител): 15.00 лв.
Цена на измерване – над 10 заземителя (за всеки заземител): 12.00 лв.

4. Измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Цена на измерване - до 10 заземителя (за всеки заземител): 15.00 лв.
Цена на измерване - над 10 заземителя (за всеки заземител):  12.00 лв.

5. Измерване на последователността на фазите при трифазни системи.

Цена за измерване поредността на трите фази – 15 лева.

V. КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Цена за измерване по трите параметъра (Температура на въздуха, °С, Скорост на движение на въздуха, m/sи  Относителна влажност на въздуха, %): 25.00 лв. на помещение.

VI.  ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Цена за измерване на една вентилационна решетка: 8.00лв. -
Цена за измерване за един въздушен канал, чадър (местен смукател): 10.00лв.

VII. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

1. Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства
    (открити и закрити – ОРУ и ЗРУ):

Цена на измерване в една точка: 25.00 лв
Цена на измерване в един обект, включващ ОРУ и ЗРУ/Трафопост/: 200.00 лв.
Цената включва измервания поотделно на електрическото и магнитното поле в ОРУ и в ЗРУ. Измерванията в ОРУ се правят най-малко в 20 пункта (за всяка компонента на полето – електрическо и магнитно), по стандартизирана методика. В ЗРУ се правят не по-малко от 10 измервания по всяка компонента на полето при обход по коридорите между съоръженията.

2. Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение.

Цена на единично измерване в една точка: 25.00 лв
Цена на измерване при електропровод с напрежение от 20 kV и нагоре в района между два стълба:
125.00 лв.
Измерванията се правят на различни отстояния от проекцията на електропровода в зависимост от напрежението, на всеки 1 метър по дължината му/30 м./, поотделно за електрическото и магнитното поле. Общият брой измервания е не по-малко от 30.

3. Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи, телевизори и терминали.

Цена на измерване в една точка: 2.50 лв/параметър;
Цена на измерване на един компютър (дисплей): 6.00 лв.
Цена на измерване на не повече от 10 компютъра: по 6.00 лв на компютър.
Цена на измерване на повече от 10 компютъра в един обект: по 4.50 лв на компютър.

4. Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация, микровълнови печки и рутери.

Цена на измерване в една точка- едно помещение жилищно (стая, кухня, хол, тераса, антре) или работно помещение ( има се предвид помещение до 60 кв.м.)/: 35.00 лв.
Цена за контрол  на един обект / Базова станция на мобилен оператор /БС: 200.00 лв.|
Измерванията се правят при всеки сектор, при всяка антена, на три нива спрямо стоящ човек (ниво глава, гърди и полови органи); също за обход на цялото пространство около излъчвателите, при търсене на “горещи точки”, в най-близки жилищни помещения, в сградата, където са монтирани съоръженията. Измерванията се правят по стандартизирана методика.

5. Измерване на електромагнитно поле при радарни устройства.

Цена за измерване в една точка: 45.00 лв.
Цена за измерване около една излъчваща антена: 350.00 лв
Измерването включва обход на цялото пространство около локатора, включващо описване на зони с еднакъв интензитет за защита на персонала и други лица, намиращи се в зоната. Измервания се правят и за оценка на работното място в станцията, както и за проверка на уплътненията. Оценката се прави по постоянно и интермитентно излъчване, с оценка на техническите характеристики на антената. Общият брой измервания (точки) включва не по-малко от 30 пункта, съгласно стандартна методика.

6. Измерване на електромагнитно поле във физиотерапия, медицински козметичен център и в болнично заведение.

Цена на единично измерване: 50.00 лв в зависимост от излъчвателя, който се оценява.
Цена на измерване в един обект / физиотерапия в ДКЦ и т.н./: 350.00 лв, при наличие на не по-малко от 5 излъчвателя в различни честотни обхвати, например – магнит, УВЧ, радар, солариум, кварц, и др. Измерванията се правят при всеки излъчвател в съответния честотен обхват, като накрая оценката на експозицията върху персонала се прави по стандартна методика. За оценка на един обект се извършват не по-малко от 10 измервания по различните компоненти на полето, по различни нива и разстояния от излъчвателите, при различни режими на излъчване и в различно време на натоварване на съоръженията.

7. Измерване на електромагнитни полета в отделенията за образна диагностика (апарати за компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и др. ).

магнитно-резонансна ангиография (МРА) на кръвоносни съдове;
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на тяло (гръден кош, корем, малък таз);
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на глава и шия;
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на мускулно-скелетна система;
ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на гръбначен стълб.

- Цена на измерване на ЕМП, излъчвани от компютърен томограф/скенер/: 350.00 лв.

8. Извършване спектрален анализ на ЕМП в честотният диапазон от 50 kHz до3,5GHz - цени по договаряне в зависимост от сложността на изследването.

VIII. ИЗМЕРВАНЕ НА ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Измерване на концентрация на аеройони във въздуха в жилищно или офисно помещение – 45 лева на помещение /до 60 кв.м./.
Измерване на концентрацията на радон във въздуха – експресен мониторинг за 72 часа – 250 лева.
Измерване на вибрации – 49 лв на точка/помещение до 60 кв.м.;
Измерване вибрации в 12-24 часов мониторинг – 150 лв на точка/помещение до 60 кв.м.;
Измерване на концентрация на кислород във въздуха – 18 лв на помещение до 60 кв.м.;
Измерване ултравиолетово излъчване от солариуми, слънчеви лъчи и кварцови лампи – 15 лв.;
Измерване мощността на светлинния поток от слънцето върху единица площ – 25 лв.;
Измерване РРМ и рН на разтвори –15 лв на разтвор.
Измерване на ултравиолетово излъчване и защитен фактор на слънчеви очила – 5 лв;
Измерване мощността на светлинния поток от слънцето, падащ върху единица площ за нуждите на фотоволтайчните паркове и др.– 25 лв..

IX. ИЗМЕРВАНЕ НА НИТРАТНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАДИОАКТИВНОСТ В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ВОДА

Измерване в зеленчуци и сокове – 1,00 лв на вид зеленчук в 1 точка;
Измерване в плодове и сокове – 1,00 лв/на точка;
Измерване в месо и местни продукти – 1,5 лв/на продукт;
Измерване в питейни води и напитки – 1,5 лв/ на продукт.

X. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Цени по договаряне.

 

XІ. ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКТ ОТ ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА ИЗВЪРШЕНИЯТ КОНТРОЛ – ПРОТОКОЛ И СЕРТИФИКАТ

Цена за един комплект- 25,00 лв. 

 

Всички цени са без включен ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: При посещение, за извършване на контрол/изследване на обект извън София(над 20 км. от центъра на София )/ в рамките на Р България/ , допълнително освен дължимите суми за услугите изследване, измерване и контрол, както и за изготвяне и издаване на официални фирмени Сертификати и Протоколи, се калкулират и суми за командировъчни разходи в съответствие с Наредбата за командировките в страната, отчетени по документи за фактически разходи. При измерване на нощно ниво на шум по раздел І. или при експресни поръчки(до 24 часа! )таксата се удвоява. Настоящият Ценоразпис е в сила от 01 януари 2018г.

 

        За плащане на услуги по банков път:

„Метроном–ПС” ООД
IBAN: BG93UBBS 84231010877811
BIC: UBBSBGSF

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus