бг |  en 
logo

Ценоразпис

за заплащане на контролно - изследователските дейности на ННИРФЛ

 

І. ШУМ.

1. Ниво на шум, dB(A)

Цена на измерване в една точка: 25.00 лв.
Измерванията се извършват по стандартизирани методики.

2. Дневно ниво на експозиция на шум, dB(A)

Цена на измерване за едно помещение: 42.20 лв.
Включва измерване на нивото на шума и изчисляване на дневното ниво на експозиция на шум.

3. Средноседмично ниво на експозиция на шум(Мониторинг ), dB(A)

Цена на измерване на едно помещение/точка в околна среда: 340.00 лв.
Включва измерване на нивото на шума и изчисляване на средноседмично ниво на експозиция на шум.

4. Еквивалентно ниво на шума (ниво на шум dB(A)), dB(А).

Цена на измерване в една точка/ помещение до 60 кв.м.: 42.00 лв.
Цена за измерване цяло заведение за хранене, ресторант, офис, апартамент и т.н.: 152.20 лв.
Цена за извършване мониторинг на шум в жилище за 24 часа: 196.00 лева на помещение.

ІI. МИКРОКЛИМАТ

1. Измерване на микроклимат по компоненти за едно помещение:

Цена на измерване по трите параметъра (Температура на въздуха, °С, скорост на движение на въздуха, m/s и относителна влажност на въздуха, %): 52.80 лв.
Измерванията за микроклимат задължително в съответствие с действащите нормативни документи се извършва в два последователни дни.

III. ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Цена за измерване на осветеност на осветително тяло/работно място : 4.00 лв.

IV. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V.

1. Измерване импеданс на контура ‘Фаза – защитен проводник’.

Цена на измерване - до 500 точки (за всеки контакт): 0.95 лв.
Цена на измерване -  от 500 до 1000 точки (за всеки контакт): 0.85 лв.
Цена на измерване -  над 1000 точки (за всеки контакт): 0.75 лв.

2. Измерване Съпротивление на изолация.

Цена на едно измерване на четирижилен кабел: 45.00 лв. + 5 лв за всяко следващо жило.

3. Измерване Съпротивление на защитни заземителни уредби.

Цена на измерване – до 10 заземителя (за всеки заземител): 25.00 лв.
Цена на измерване – над 10 заземителя (за всеки заземител): 22.00 лв.

4. Измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Цена на измерване - до 10 заземителя (за всеки заземител): 25.00 лв.
Цена на измерване - над 10 заземителя (за всеки заземител):  22.00 лв.

5. Измерване на последователността на фазите при трифазни системи.

Цена за измерване поредността на трите фази – 15 лева.

6. Измерване на Дефектнотокови защити/ДТЗ/

Цена за измерване на 1 бр. ДТЗ монофазна: 12 лева.
Цена за измерване на 1 бр. ДТЗ – трифазна: 19.80 лева.

V. КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Цена за измерване по трите параметъра (Температура на въздуха, °С, Скорост на движение на въздуха, m/sи  Относителна влажност на въздуха, %): 52.80 лв. на помещение до 100 кв.м.

VI.  ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Цена за измерване на една вентилационна решетка: 15.00лв.
Цена за измерване за един въздушен канал, чадър (местен смукател): 18.00лв.

VII. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

1. Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства
    (открити и закрити – ОРУ и ЗРУ):

Цена на измерване в една точка: 35.00 лв
Цена на измерване в един обект, включващ ОРУ и ЗРУ/Трафопост/: 200.00 лв.
Цената включва измервания поотделно на електрическото и магнитното поле в ОРУ и в ЗРУ. Измерванията в ОРУ се правят най-малко в 20 пункта (за всяка компонента на полето – електрическо и магнитно), по стандартизирана методика. В ЗРУ се правят не по-малко от 10 измервания по всяка компонента на полето при обход по коридорите между съоръженията.

2. Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение.

Цена на единично измерване в една точка: 55.00 лв
Цена на измерване при електропровод с напрежение от 20 kV и нагоре в района между два стълба: 125.00 лв.
Измерванията се правят на различни отстояния от проекцията на електропровода в зависимост от напрежението, на всеки 1 метър по дължината му/30 м./, поотделно за електрическото и магнитното поле.

3. Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи, телевизори и терминали.

Цена на измерване в една точка: 9.50 лв
Цена на измерване на един компютър (дисплей): 12.00 лв.
Цена на измерване на не повече от 10 компютъра: по 12.00 лв на компютър.
Цена на измерване на повече от 10 компютъра в един обект: по 10.00 лв на компютър.

4. Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация, микровълнови печки и рутери.

Цена на измерване в една точка / жилищно или работно помещение/: 49.00 лв.
Цена за контрол  на един обект / Базова станция на мобилен оператор / БС: 200.00 лв.
Измерванията се правят при всеки сектор, при всяка антена, на три нива спрямо стоящ човек (ниво глава, гърди и полови органи); също за обход на цялото пространство около излъчвателите, при търсене на “горещи точки. Измерванията се правят по стандартизирана методика.

5. Измерване на електромагнитно поле при радарни устройства.

Цена за измерване в една точка: 55.00 лв.
Цена за измерване около една излъчваща антена: 350.00 лв
Измерването включва обход на цялото пространство около локатора, включващо описване на зони с еднакъв интензитет за защита на персонала и други лица, намиращи се в зоната. Измервания се правят и за оценка на работното място в станцията, както и за проверка на уплътненията. Оценката се прави по постоянно и интермитентно излъчване, с оценка на техническите характеристики на антената. Общият брой измервания (точки) включва не по-малко от 30 пункта, съгласно стандартна методика.

6. Измерване на електромагнитно поле във физиотерапия, медицински козметичен център и в болнично заведение.

Цена на единично измерване: 60.00 лв в зависимост от излъчвателя, който се оценява.
Цена на измерване в един обект / физиотерапия в ДКЦ и т.н./: 350.00 лв, при наличие на не по-малко от 5 излъчвателя в различни честотни обхвати, например – магнит, УВЧ, радар, солариум, кварц, и др. Измерванията се правят при всеки излъчвател в съответния честотен обхват, като накрая оценката на експозицията върху персонала се прави по стандартна методика. За оценка на един обект се извършват не по-малко от 10 измервания по различните компоненти на полето, по различни нива и разстояния от излъчвателите, при различни режими на излъчване и в различно време на натоварване на съоръженията.

7. Измерване на електромагнитни полета в отделенията за образна диагностика (апарати за компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и др. ).

Цена за измерване електромагнитните полета, излъчвани от ЯМР: 672,00 лева, като се измерват постоянни и променливи ЕМП във функция от различните отстояния от пациентската маса и гентрито за различните протоколи и съответстващи честоти при различните изследвания, както следва:
- магнитно-резонансна ангиография (МРА) на кръвоносни съдове;
- ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на тяло (гръден кош, корем, малък таз);
- ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на глава и шия;
- ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на мускулно-скелетна система;
- ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на гръбначен стълб.
Измерванията се извършват в съответствие с Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Цена на измерване на ЕМП, излъчвани от компютърен томограф/скенер/: 450.00 лв.

VIII. ИЗМЕРВАНЕ НА ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Измерване на концентрация на аеройони във въздуха в жилищно или офисно помещение: 45 лева.
Измерване на концентрацията на радон във въздуха – експресен мониторинг за 72 часа: 290 лева.
Измерване на вибрации: 49 лв на точка/помещение;
Измерване вибрации в 12-24 часов мониторинг: 250 лв на точка/помещение;
Измерване на концентрация на кислород във въздуха: 48 лв на помещение до 60 кв.м.;
Измерване ултравиолетово излъчване от солариуми, слънчеви лъчи и кварцови лампи: 45 лв.;
Измерване мощността на светлинния поток от слънцето върху единица площ: 45 лв.;
Измерване РРМ и рН на разтвори: 15 лв на разтвор;
Измерване на ултравиолетово излъчване и защитен фактор на слънчеви очила: 15 лв;
Измерване мощността на светлинния поток от слънцето, падащ върху единица площ за нуждите на фотоволтайчните паркове и др.: 29 лв.

IX. ИЗМЕРВАНЕ НА НИТРАТНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАДИОАКТИВНОСТ В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ВОДА

Измерване в зеленчуци и сокове: 1.00 лв на вид зеленчук в 1 точка;
Измерване в плодове и сокове: 1.00 лв/на точка;
Измерване в месо и местни продукти: 1.50 лв/на продукт;
Измерване в питейни води и напитки: 1.50 лв/ на продукт.

X. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Цени по договаряне.

 

XІ. ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКТ ОТ ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА ИЗВЪРШЕНИЯТ КОНТРОЛ – ПРОТОКОЛ И СЕРТИФИКАТ

Цена за един комплект- 25,00 лв. 

 

Всички цени са без включен ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: При посещение, за извършване на контрол/изследване на обект извън София/ в рамките на Р България/ , допълнително освен дължимите суми за услугите изследване, измерване и контрол, както и за изготвяне и издаване на официални фирмени Сертификати и Протоколи, се калкулират и суми за командировъчни разходи в съответствие с Наредбата за командировките в страната отчетени по документи за фактически разходи. При извършване контролни измервания извън регламентираното работно време и при експресни поръчки / до 24 часа/ цените се удвояват. Така например при измерване на нощно ниво на шум по раздел І. таксата се удвоява.
Настоящият Ценоразпис е в сила от 01 Септември 2018г.

 

        За плащане на услуги по банков път:

„Метроном–ПС” ООД
ОББ АД
IBAN: BG93UBBS 84231010877811
BIC: UBBSBGSF

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus