бг |  en 
logo

Научно-изследователска и развойна
фирмена лаборатория

123

Фирмената лаборатория от създаването си работи като упълномощена лаборатория. Тя беше призвана да запълни някой пазарни ниши от  началото на демократичните процеси у нас, особено след първите вълни на приватизацията. Беше упълномощена от Министерството на здравеопазването  в  областите: шум, вибрации, микроклимат, вентилационни и климатични инсталации, нейонизиращи електромагнитни полета и др.Ръководител на лабораторията е д-р инж. Петър Събев, бивш преподавател в Технически университет- София и Технологичен университет, Айндховен, Холандия. Тук вероятно много от вас ще си зададат въпроса защо след като органа за контрол контролира същите физически фактори на средата, както и фирмената лаборатория за оценка и контрол  към фирмата, не е ли фирмената лаборатория излишна? Не случайно се спираме на този от пръв поглед парадокс, но както обикновено нещата следват своята вътрешна логика, предизвикана и предпоставена от нуждите на реалната икономика. А тя, реалната икономика иска не само потвърждаване или отхвърляне на съответствието по пътя на строгия еднозначно дефиниран  контрол, осигуряван от Акредитираните органи които безусловно имат своето място, но иска и предварителни оценки и прогнози, преди да се вложат в конкретни инвестиционни проекти огромни финансови средства. Изисква и конкретни консултански услуги, които да подпомогнат  оптималното функциониране  на всички субекти участващи в реалната икономика, в т.ч. и органите и институциите осигуряващи  не само комфортна бизнес-среда но и здравословни и безопасни условия на труд. Тук е и разликата между ОК и ФЛ. ОК не могат по замисъла на своята философия и действаща нормативна база да извършват тази дейност.

Това е и причината Законодателя да е предвидил в Закона за здравето да даде правомощия на министъра да упълномощава конкретни стопански субекти да извършват подобни дейности с оглед  решаване наболели въпроси на реалния живот. Следователно накратко казано и Органите за контрол и Фирмените лаборатории имат своето място в реалната икономика и в никакъв случай взаимоотношенията между тях не са антагонистични, а напротив деиностите им взаимно се допълват.

Освен измерване на гореупоменатите физически фактори, които се контролират от ОК, фирмената лаборатория извършва и измерване на вибрации предавани на системата“ ръка-рамо“ и цяло тяло, както и в помещения на жилищни сгради – стена, под и т.н., скорост, сила и посока на вятъра, интензивност на слънчевото греене, волт-амперни характеристики на фотоволтаични модули, КПД на фотоволтаиците и редица други параметри, свързани с възобновяемата енергетика . От съществуването си до днес Фирмената лаборатория е извършила измерване и оценка на Хигиенно-защитни зони на базовите станции на мобилните оператори – Мобилтел, Глобул и Виваком на над 1000 обекта. Само в София с наши Протоколи са пуснати в действие над 300 базови станции / виж. gsm-anteni-sofia.net «Публичен регистър на базовите станции на мобилните оператори в Софийска община” / ! Високият професионализъм на екипа на лабораторията и съвременната измервателна техника с която са въоръжени им определя водещо място сред лабораториите в страната.Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus