бг |  en 
logo

Нормативна база

Тук ще намерите някои документи.
Изберете нужния файл, за да го изтеглите.

БДС 12948-86 Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене допустими нива на външен шум и методи за измерване Д 29

Directive 2013/35/Eu Of The European Parliament And Of The Council of 26 June 2013

Environmental Health Criteria 238. Extremely Low Frequency Fields

ДОКЛАД на междуведомствената работна група, определена със Заповед № Р-75 от 03.09.2009 г.

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Icnirp Guidelines For Limiting Exposure To Time‐Varying Electric, Magnetic And Electromagnetic Fields (Up To 300 Ghz)

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Наредба № 1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Наредба № 16 от 28 май 2010 г. За изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Who Handbook On Indoor Radon - A Public Health Perspective

Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми

Закон за здравето

Изкуствено осветление в сгради – методика за измерване и оценка

Наредба № 9 от 1991 г. За пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба за основните норми за радиационна защита

Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите

 

 

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus